ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MOWKAN B.V. TE EDE

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door MOWKAN B.V., gevestigd te Ede, hierna te noemen MOWKAN B.V. aangegaan.

1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van MOWKAN B.V. haar algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van MOWKAN B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door MOWKAN B.V. of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Aanbod, informatie en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. MOWKAN is eerst gebonden, doordat MOWKAN een opdracht/bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. MOWKAN is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever/koper (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is MOWKAN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MOWKAN anders aangeeft.

3.3 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht MOWKAN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht (c.q. een gedeeltelijke levering) tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

3.4 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling (en/of opdracht) heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de (koop)overeenkomst tot stand doordat MOWKAN geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de opdrachtgever/koper, dan wel doordat MOWKAN aan een om levering verzocht hebbende opdrachtgever/koper een factuur zendt. De factuur wordt alsdan geacht de overeengekomen bestelling c.q. werkzaamheden correct weer te geven.

3.5 Alle opgaven door MOWKAN van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar MOWKAN kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Mochten ten aanzien van de geleverde producten (of materialen) en/of diensten zich toch afwijkingen voordoen, dan zullen de extra benodigde producten, materialen of diensten tegen dezelfde condities en prijzen door opdrachtgever/koper worden afgenomen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer opdrachtgever/koper aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten (en/of aanneming van werk) zodanig afwijken van de opgaven van MOWKAN of van de tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever/koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.6 Door de MOWKAN verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

3.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan MOWKAN– indien zulks van toepassing is - de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, c.q. de uitvoering van deelleveringen, opschorten totdat de opdrachtgever/koper aan zijn (totale) betalingsverplichting jegens MOWKAN heeft voldaan.

Artikel 4 Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Latere prijsstijgingen zullen aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 5 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van MOWKAN B.V. binden de laatste niet, voor zover ze door MOWKAN B.V. niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Meer- en minderwerk

6.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient schriftelijk te worden opgedragen en komt van voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het artikel 7A;1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2 Door MOWKAN B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.

7.1 MOWKAN B.V. is niet aansprakelijk voor gedragingen of feiten veroorzaakt of voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zoals:

  • a: Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
  • b: Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  • c: Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  • d: Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemisch dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  • e: Normale slijtage aan  de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  • f: Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waar de geleverde goeden zijn aangebracht en/of geleverd;
  • g: Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  • h: Enige andere van buitenaf komende oorzaak;

7.2 MOWKAN B.V. is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk/eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van MOWKAN B.V. of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opdragen werk(en).

7.3 MOWKAN B.V. zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 8 Aanbetaling.

MOWKAN B.V. is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door wanprestaties  van MOWKAN B.V. de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9 Annuleren.

9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door MOWKAN B.V. reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkte tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan MOWKAN B.V. als schadeloosstelling verschuldigd zijn en het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht MOWKAN B.V. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.


9.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van het artikel behoudt MOWKAN B.V. zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Leveringstermijnen

10.1  De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever MOWKAN B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor MOWKAN B.V. zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

10.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang MOWKAN B.V. geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van MOWKAN B.V.

11.2 MOWKAN B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquiditeert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.

11.3  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

11.4 Kopen kan met derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de koper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

11.5 Door subrogatie als bedoeld in lid 12.4 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

11.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 12.4 en 12.5 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

11.7      Het is de gesubrogeerde derden, het in art. 12.4 en 12.5 niet toegestaan, de artikelen voor commerciële doeleinden te gebruiken. De gesubrogeerde derde geldt enkel als betalende derde. MOWKAN kent geen enkele verbintenis met de gesubrogeerde derden.

Artikel 12 Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar MOWKAN B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van MOWKAN B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van MOWKAN B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. MOWKAN B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om, of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 13 Termijnen, levering en levertijd

a. De door MOWKAN in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever/ koper opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

b. Indien de uitvoering van de overeenkomst door MOWKAN niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal MOWKAN de opdrachtgever/koper zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst wel kan worden uitgevoerd.

c. Indien enige door MOWKAN opgegeven termijn wordt overschreden, is MOWKAN ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever/koper, MOWKAN schriftelijk in gebreke heeft gesteld en MOWKAN een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever/koper te voldoen.

d. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan MOWKAN verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij MOWKAN bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon (‘de afnemer’) die zich op het afleveradres bevindt.

e. De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders, indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

f. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper.

g. Aan de leveringsplicht van MOWKAN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan, zodra de door MOWKAN geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

h. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de opdrachtgever/koper, tenzij de opdrachtgever/koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

i. Een door de opdrachtgever/koper opgegeven gewenste leverdatum is enkel een gewenste (indicatieve) leverdatum. De daadwerkelijke leverdatum kan hiervan afwijken en is pas definitief wanneer deze bevestigd is door MOWKAN B.V.  

Artikel 14 Reclames/klachten

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of de geleverde producten dienen door de opdrachtgever/koper in de hoedanigheid van ondernemer binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan MOWKAN. Deze termijn van acht (8) dagen na ontdekking wordt voor de opdrachtgever/koper zijnde consument verlengd tot twee (2) kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat MOWKAN in staat is adequaat te reageren.

14.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door MOWKAN geven de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van MOWKAN op te schorten.

14.3 Indien MOWKAN een klacht gegrond acht, is MOWKAN gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

14.4 Opdrachtgever/koper - zijnde ondernemer - is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat MOWKAN de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan MOWKAN kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 15 Garantie

15.1 MOWKAN biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voor-waarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de opdrachtgever/koper voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

15.2 MOWKAN is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor de (elke) individuele toepassing door de opdrachtgever/koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

15.3 De opdrachtgever/koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de opdrachtgever/koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan MOWKAN) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MOWKAN. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen door de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, uiterlijk tot maximaal acht (8) dagen na levering aan MOWKAN schriftelijk worden gemeld. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen door de opdrachtgever/koper, zijnde consument, uiterlijk tot maximaal twee (2) maanden na levering aan MOWKAN schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, alsmede bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

15.4 Indien klachten van de opdrachtgever/koper door MOWKAN gegrond worden bevonden, zal MOWKAN naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de opdrachtgever/ koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MOWKAN is beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.

15.5 Deze garantie geldt niet: A) indien en zolang de opdrachtgever/koper jegens MOWKAN in gebreke is; B) de opdrachtgever/koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MOWKAN en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 16 Wanprestatie en ontbinding

16.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

16.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal MOWKAN B.V. in geval van wanprestatie het recht hebben de prestaties die zij ten gevolge van de overeenkomst dient te verrichten op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.

16.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft MOWKAN B.V. eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen vorderingen, die MOWKAN B.V. op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 17 Betaling

17.1 Betaling geschiedt op basis van vooruitbetaling of contante betaling tijdens levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

17.2 MOWKAN B.V. is gerechtigd indien het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een cumulatieve rente te berekenen van 1,25% per maand. Gerekend vanaf de datum van de factuur.

17.3 MOWKAN B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau te vorderen.

17.4 Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Artikel 18 Geschillen

Op alle transacties van MOWKAN B.V. is het Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invorderingen van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van MOWKAN B.V. aanhangig worden gemaakt.

Artikel 19. Overige bepalingen

19.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen MOWKAN en opdrachtgever/koper, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van MOWKAN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen MOWKAN en opdrachtgever/koper, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van MOWKAN gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

19..3 Indien de afleverlocatie niet toegankelijk is voor een vrachtwagen - oplegger-combinatie moet de koper/opdrachtgever van tevoren vragen om bijzonder transport, tegen extra kosten te regelen. Indien de koper/opdrachtgever dat niet van te voren heeft gemeld, kan MOWKAN de bestelling annuleren (opzeggen) en de gemaakte kosten doorbelasten aan de koper/ opdrachtgever. De lading wordt gelost langs de vrachtwagen-opleggercombinatie, daarbij wordt geprobeerd zo dichtbij mogelijk op de gewenste afleverlocatie te lossen, mits haalbaar en verantwoord.

19.4 Indien koper/opdrachtgever niet aanwezig is op de overeengekomen afleverdatum, dan zijn de gemaakte (extra) kosten voor de rekening van de koper/opdrachtgever. Indien de koper/opdrachtgever de afleverdatum wil veranderen, kan dit kosteloos tot één (1) dag van tevoren. 

19.5 Bij annuleren (opzeggen) van de order wordt het orderbedrag minus administratiekosten op de rekening van koper/opdrachtgever teruggestort, tenzij anders is overeengekomen.